تلفزيون ليوم السبت 29 فبراير 2020

Al Aoula يعرض حاليا

00:10 Massrah Al Aoula
01:10 Massarih - R
02:20 Amoudou - R
03:20 Amakin Fi dakira
04:10 Chachat - R
04:40 Aacht fi Awtan
05:40 Lmadi la yamout
06:10 Chouk Sedra -R
07:00 Lecture du Saint Coran + Douaa
07:05 Bulletin météo
07:10 Atfal ala bal (2 épisodes)
08:40 Amoudou
6.23%
09:30 Aacht fi Awtan
10:30 Chouk Sedra
11:20 Nadi Lmrah
12:20 Chachat -R
12:50 Mardi Mimtou
13:00 JT Addahira + Météo
13:20 Dar Lghazlane 2
14:00 JT en Amazigh + JT en Espagnol
14:40 Mardi Mimtou
15:00 Rdat Lwalida 2
16:00 Botola
18:00 Une heure en enfer
19:00 JT en français
19:20 Lmadi la yamout
20:00 Oulad Mokhtar
21:00 JT Principal + Météo
21:50 Lala laaroussa (Prime 1)
23:50 Dernier bulletin d’information


تابعونا على فيسبوك